3806131270225392720181030162322855081303

ประวัติโรงเรียน

ปีพุทธศักราช  2523  ท่านกำนันสุวรรณ  วรนาม  ได้บริจาคที่ดินจำนวน  52  ไร่  2  งาน  เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  จึงได้ส่งหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลประเภทสหศึกษา  เพื่อรองรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา 2523  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2523 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมากรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งนายนิโรธ  ป้อมเมฆี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก วันที่ 17  มกราคม พ.ศ. 2523   ปัจจุบันมี  นายคำภาสน์  บุญเติม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ที่  หมู่บ้านวังพิกุล  เลขที่  119  หมู่ที่  1  ตำบลวังพิกุล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

Asset 1@2x

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ซุ้มเรือนแก้วมีดอกพิกุลอยู่ตรงกลาง พร้อมอักษรย่อ  ว.พ.

วันสถาปนาโรงเรียน

17  มกราคม  พ.ศ.2523

คติพจน์ของโรงเรียน

ทนฺโต   เสฏฺโฐ   มนุสฺเสสุ          “คนที่ได้รับการฝึกหัดดีแล้ว  จะเป็นคน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ตำบลวังพิกุล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเนื้อที่  52  ไร่  2  งาน   ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  มกราคม  2523  ตั้งอยู่ที่  หมู่บ้าน วังพิกุล  หมู่ที่  1  ตำบลวังพิกุล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67230
e-mail      : wangpikul119@gmail.com
website   : http://wppk.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์  :  056-757018
เปิดสอนระดับ      :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่        :  จำนวน  52 ไร่  2  งาน
เขตบริการของโรงเรียน    :  5  หมู่บ้าน

bb01

แผนที่ตั้ง

เลขที่ 119 หมู่บ้าน วังพิกุล  หมู่ที่  1  ตำบลวังพิกุล  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67230