หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
หมู่ที่ 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
โทรศัพท์: 056-757018 โทรสาร: 056-757018

 

2020 © Nogo All Rights Reserved.