หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563

งานสภานักเรียนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง ๔ ข้อ

ข้อที่ ๑ การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

ข้อที่ ๒ การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

ข้อที่ ๓ การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

ข้อที่ ๔ การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุงแรงจากการ Bully


 

 

2020 © Nogo All Rights Reserved.