หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

พระราชบัญญัติ

 พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2540  

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางกราชการ พ.ศ.2540

 พระราชบัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 

ระเบียบ

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กาศึกษา พ.ศ.2546

 ระเบียบ ว่าด้วยการริหารจัดการขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พ.ศ.2546

 

กฎกระทรวงศึกษาธิการ

 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวน คุณสมบัติ คณะกรรมการสถานศึกษา 2546

 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

 

2020 © Nogo All Rights Reserved.