การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  • การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี้
  • กาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี้
  • การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ คลิกที่นี้