แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

– แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ บริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

O2 ข้อมูลบริหาร

– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ผู้บริหารสถานศึกษา
            (2) รองผู้บริหารสถานศึกษา    

2. แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ชื่อ-นามสกุล
            (2) ตำแหน่ง
            (3) รูปถ่าย
            (4) ช่องทางการติดต่อ

O3 อำนาจหนัาที่

– แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
            *ต้องไปเป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
            (2) เป้าหมาย
            (3) ตัวชี้วัด
– เป็นแผนมีระะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

O5 ข้อมูลการติดต่อ

– แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ที่อยู่หน่วยงาน
            (2) หมายเลขโทรศัพท์
            (3) E-mail
            (4) แผนที่ตั้ง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
            – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
            – พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
            – พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
            – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
            แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
            – พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
            – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
            – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
            – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

O9 Social Network

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

O10 นโบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

การดำเนินงาน

O11 แผนดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานงานที่มีระยะ 1 ปี
– ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) โครงการหรือกิจกรรม
      (2) งบประมาณที่ใช้
       (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาในการบังครับใช้ใน พ.ศ. 2566

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
            (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
            (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
            (3) ปัญหา/อุปสรรค
            (4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
            (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
            (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
– จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน

การให้บริการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) บริการหรือภารกิจใด
            (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
            (3) แผนผัง/แผนภูมิ
            (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
            (5) ผู้รับผิดชอบ
– หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566

O17 ผลงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

O18 E-Service

– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 * กรณีไม่มีการจัดที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O21 สรุปผลการจัดซื้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อ
– แสดงข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
 *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

 

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซ์้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

การบริหารและทรัพยากรบุคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
– เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
            (2) รายละเอียดงบประมาณที่ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
– หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
            (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
            (3) การพัฒนาบุคลากร
            (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
            (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานได้

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลังการแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
            (3) ปัญหา/อุปสรรค
            (4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
            (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
            (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
            (4) ระยะเวลาดำเนินการ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน     
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย
            (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
            (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
            (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 – สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
 * กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
– มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
            (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
            (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
            (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

นโยบาย No Gift Policy

O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

– เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
– มีวัตถุประสงค์เืพ่อประกาศว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
 *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

– แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

– แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
            (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566

แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน             
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) โครงการ/กิจกรรม
            (2) งบประมาณ*
            (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใข้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566
  *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

– แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
            (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย
            (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
            (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
            (3) ปัญหา/อุปสรรค
            (4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

มาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
– แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 – แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
            (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
            (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
– เป็นการดำเนิ้นการในปี พ.ศ. 2566

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
            (2)ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
–  มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
            (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
            (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
            (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเืพ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนรต่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566