ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยคม เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566