วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

ครู-1024x683
E-Book-อีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
classroom_1542034403442_61914801_ver1.0-1

1. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

3. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน

5. เพิ่มโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

dFQROr7oWzulq5Fa5BEdQcxW2xMHU8HPleSvZythbqBG0yA2dx98YWrjo8eFB2xSjZt
IMG_9526

2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล

4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น สำคัญ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
 4. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน
 5. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีการพัฒนาสมรรถนะตาม หลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 6. โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
IMG_4906

กลยุทธ์

 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบในโรงเรียน
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามบริบท สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้
  ศาสตร์พระราชา
 3. เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
IMG_0076