สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_87

นายชนะชัย  ใจบุญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_14

นางสาววาสนา  พันธุมาส
ครูชำนาญการพิเศษ

363448142_6788997077818388_6053805936426070798_n

นายรังสรรค์  ทองห่อ
ครูชำนาญการพิเศษ