สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_33

นางสาวประพิศ  ศรีสมัคร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_38

นางศรีวรรณ  แก้วทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

DSC_9933

นางจีรวรรณ  นิลนวล
ครูชำนาญการ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_71

นายธราธร  สืบแสน
ครูผู้ช่วย