สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_1

นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_18

นางปรียาลักษณ์  จันทร์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_4

นางสาวศรีแพร  บัวสุข
ครูชำนาญการ