สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_76

นางพัชราพรรณ  วัฒนกิจจานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC_0011

นายพิชัย  นิลนวล
ครูชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_64

นายชัยณรงค์  สุขอร่าม
ครูชำนาญการ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_71

นางสาวทาริกา  ไตยนำ
ครู

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_58

นายวัชรินทร์  โสภิตะชา
ครู

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_7

นางสาวลลิตา  หมื่นพหล
ครูอัตราจ้าง