สาระการเรียนรู้ศิลปะ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_68

นางแสงเดือน  วันทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_51

นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
ครูชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_30

นายธนกฤต  ชินโพธิ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

363773367_6788997004485062_2607027781097836197_n

นายพงศ์พิสุทธิ์  ภู่แก้ว
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_79

นายพุฒิภัทร  เอี่ยมสุข
วิทยากรจิตรอาสา