สาระการเรียนรู้สัมคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_25

นางฤทัยรัช  ภูผันผิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_84

นายชิตชวินทร์  วัฒนกิจจานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_2023.8.14_๒๓๐๘๑๔_6

นายสุวรรณ  ทองตาม
วิทยากรพิเศษ