การสรรหาและการคัดเหลือบุคลากร

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

  • ว1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาศึกษาอื่นตามตรา 38 ค.(2) คลิกที่นี้
  • ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี้
  • ว10 การประเมินบคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  คลิกที่นี้
  • ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คลิกที่นี้
  • ว13 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คลิกที่นี้
  • ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ คลิกที่นี้
  • ว22 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาศึกษาอื่นตามตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คลิกที่นี้
  • ว33 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งศึกษานิเทศก์ คลิกที่นี้